سپتامبر ٢٠١٧

   

 

مردم کردستان عراق رای به جدایی از عراق دادند

 

روز دوشنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ رفراندوم کردستان عراق در تمامی شهرها و روستاهای کردستان عراق انجام شد. بنا بر نتایج اولیه که تا کنون اعلام شده اکثریت بالائی به استقلال کردستان عراق رای داده اند.

 

این رفراندوم در حالی برگزار شد که مقامات دولت آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل و دولتهای اروپایی با آن مخالفت کرده بودند. دولت عراق، رژیم جمهوری اسلامی و دولت ترکیه ضمن مخالفت شدید با این همه پرسی، تهدید کرده بودند که از راههای مختلف مانع از برگزاری آن خواهند شد. جمهوری اسلامی از دو روز قبل از رفراندوم با توپ باران مناطق مرزی و بستن مرزهای هوایی خود با اقلیم کردستان، کینه و دشمنی خود علیه خواست مردم کردستان عراق را بنمایش گذاشت. با این حال بجز سرافکندگی و آبرو باختگی چیزی عایدش نشد. اما در مقابل تهدیدات این دولتها، اراده مردم کردستان قرار گرفت و مردم از اراده و تصمیم خود دفاع کردند و وسیعا در رفراندوم شرکت کردند. علیرغم مخالفت دولت مرکزی عراق و دولتهای منطقه و آمریکا، حضور و شرکت گسترده مردم کردستان عراق در رفراندوم و حمایت گسترده افکار عمومی از مردم کردستان در کشورهای دیگر، پاسخ محکمی به همه آنها داد.    

مسعود بارزانی اعلام کرده است که تا دو سال دیگر و یا حتی بیشتر، حکومت اقلیم آماده است همچنان با بغداد به گفتگو و بده بستان بپردازد. این سیاست بارزانی خطری جدی علیه تصمیم مردم کردستان است که میتواند قدم به قدم به نادیده گرفتن نتیجه رای مردم کردستان ختم بشود. مردم کردستان عراق نباید اجازه دهند که احزاب ناسیونالیست حاکم بر کردستان عراق با رای و حضور مردم معامله بکنند. خواست و رای مردم نباید وسیله بده بستان حاکمان کردستان عراق با دولت عراق و دولتهای منطقه قرار بگیرد. مردم کردستان عراق برای حل مسئله کرد و استقلال و جدایی از عراق به میدان آمدند و رای دادند. هیچ حزب و مقامی نباید اجازه داشته باشد که رای و حضور پرقدرت مردم را به وسیله ای برای معامله خود با دولت عراق تبدیل کند.

 

ـ ما اعلام میکنیم نتیجه رای مردم کردستان عراق برای جدایی از کشورعراق و تشکیل دولت کردستان رسمی و قانونی است. همه دولتها و احزاب سیاسی باید نتیجه این رفراندوم را برسمیت بشناسند.

ـ از نظر منافع مردم کردستان دولت آینده کردستان باید دولتی سکولار، غیر قومی و غیر مذهبی باشد.

ـ حاکمیت از آن مردم کردستان است و دولت کردستان باید بر مبنای دخالت مستقیم مردم در حکومت تشکیل بشود.

ـ دخالت مستقیم مردم در حاکمیت به معنی تدوین و اجرای قوانین کشور بوسیله مردم و از طریق نمایندگان منتخب آنها باید باشد.

ـ اعلام حکومت شهروندان آزاد و دخالت مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگانشان، باید ستون اصلی دولت آینده کردستان باشد.

ـ برابری زن و مرد در تمام شئونات زندگی اجتماعی، و قانونی شدن حقوق برابر برای همه شهروندان کردستان خارج از ملیت، مذهب، جنسیت و نژاد، باید از حقوق اولیه مردم کردستان باشد.

و....

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران از مردم کردستان عراق میخواهد که برای تحمیل خواست خود مبنی بر جدایی و تشکیل دولت کردستان بکوشند. یک بار دیگر تاکید میکنیم هر نوع تهدید و تحت فشار قرار دادن مردم کردستان عراق از جانب دولتهای منطقه و جهان به بهانه جدا شدن از عراق را محکوم میکنیم.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷، ۳ مهر ۹۶