سپتامبر ٢٠١٧

   

اطلاعیه خبری شماره ٧ کمیته کردستان

فراخوان اعتصاب عمومی در شهر مریوان و شهر سردشت

بنا به اخبار منتشر شده فعالین و مردم مریوان و سردشت از اهالی این دو شهر خواسته اند که دست به تجمع اعتراضی و اعتصاب عمومی بزنند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری از مردم مبارز شهرهای کردستان و دیگر شهرها میخواهد که در حمایت از خواست و مطالبات برحق کولبران بمیدان بیایند.

با حمایت گسترده از  خواست و مطالبات کولبران، میتوان و باید به آدمکشی ماموران انتظامی پایان داد.