سپتامبر ٢٠١٧

   

 

اطلاعیه خبری شماره  ۶ کمیته کردستان

مردم معترض و خشمگین شهر بانه درب فرمانداری را شکستند

 در ادامه اعتصاب عمومی و تجمع اعتراضی مردم شهر بانه، سرکوبگران رژیم اسلامی بسوی مردم تیراندازی کردند

تا کنون ده نفر از مردم زخمی شده و چهار نفر دستگیر شده اند

مردم معترض با پرتاب سنگ چهار تن از ماموران آدمکش اسلامی را زخمی کرده اند.

بنا به به خبرهای منتشر شده کاربدستان داخل فرمانداری این محل را ترک کرده اند.

در تمامی محلات اطراف فرمانداری درگیری مردم با قاتلان اسلامی ادامه دارد.

مردم شهر مریوان و سردشت از اعتراض و اعتصاب مردم شهر بانه حمایت کرده اند.

مردم مبارز شهر بانه، میتوانند در حمایت از مردم شهرهای کردستان و دیگر شهرها تا تحقق خواستهایشان به اعتراض ، تظاهرات و اعتصاب و تجمع خود ادامه دهند.

فعالین روشنبین و رادیکال شهر بانه میتوانند و باید در موفقیت اعتراضات مردم شهر بانه نقش و رسالت خود را بنمایش بگذارند.

باید کاری کرد که منبعد شاهد کشتن هیچ کولبری توسط قاتلان اسلامی در کردستان نباشیم.

کار یا بیمه بیکاری، تضمین امنیت شغلی، جبران خسارات به خانواده کولبران کشته شده، معرفی و محاکمه قاتلان کولبران و آزادی دستگیر شده گان خواست مردم شهر بانه و مردم دیگر شهرهای نواحی مرزی است.