سپتامبر ٢٠١٧

   

 

اطلاعیه خبری شماره ٤ کمیته کردستان

رژیم اسلامی اقدام به گسیل نیروی کمکی از شهر سقز به شهر بانه کرده است

در جریان زدو خورد مردم بانه با نیروهای سرکوب رژیم دو نفر زخمی شدند

در ادامه اعتصاب عمومی مردم شهر بانه در اعتراض به کشتن کولبران و همزمان تجمع اعتراضی مردم این شهر در مقابل فرمانداری، نیروهای آدمکش اسلامی به صف تجمع کنندگان گاز اشک آور پرتاب کردند. در جریان زدوخورد مردم با سرکوبگران رژیم تا کنون دو نفر زخمی شده اند

همچنین مقامات نظامی حکومت در مقابل اراده محکم مردم شهر بانه در اوج درماندگی ناچار به درخواست نیروی کمکی از شهر سقز شدند.

خواستهای مردم مبارز شهر بانه همچنان تا تحقق انها پابرجا است

 کار یا بیمه بیکاری

پایان دادن به کشتار کولبران

تضمین امنیت شغلی

جبران خسارات وارده به خانواده های کولبران

برکناری فرماندار این شهر که مردم او را بانی فرمان قتل کولبران معرفی میکنند

مجازات و معرفی عاملان و آمران کشتن کولبران