سپتامبر ٢٠١٧

   

اطلاعیه خبری شماره ۳ کمیته کردستان

مردم معترض بانه با نیروهای رژیم درگیر شدند

بنا به اخبار منتشر شده در جریان تجمع مردم شهر بانه در روز سه شنبه و در اعتراض به کشتن دو کولبر و دیگر کولبرانی که از سوی ماموران انتظامی کشته شده اند، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن تجمع کنندگان اقدام به پرتاپ گاز اشک آور کردند. مردم معترض شهر بانه با پرتاب سنگ به تعرض نیروهای انتظامی پاسخ دادند.

مردم در کوچه های اطراف فرمانداری همچنان به توحش ماموران انتظامی پاسخ میدهند

تقابل و درگیری در مقابل فرمانداری و کوچه های اطراف همچنان ادامه دارد.

تجمع کنندگان و مردم شهر بانه میتوانند تا تحقق خواستهای برحق خود مبنی بر "کار یا بیمه بیکاری، تضمین امنیت شغلی کولبران و جبران خسارات وارده به خانواده های کشته شدگان به تجمع اعتراضی و اعتصاب عمومی خود ادامه دهند.

باید مقامات حکومت و سرکوبگران محلی را وادار کرد که یکبار برای همیشه به کشتار کولبران پایان دهند.