اوت ٢٠١٧

   

  

اتهام سخیف علیه رهبری وقت کومله و منصور حکمت را محکوم میکنیم

 

اخیرا رضا مصطفی سلطانی درمورد مباحث جناحهای درونی حزب کمونیست ایران یادداشتی در صفحه فیسبوکی خود منتشر کرده و در ادامه آن در یادداشت دیگری ضمن رجوع به جدل های درونی این حزب در دهه شصت شمسی، علاوه بر تحریف آشکار واقعیات، اتهامات سخیفی به رهبری وقت کومله و منصور حکمت نسبت داده است.

 

رضا مصطفی سلطانی نوشته است: "تنها کاک صدیق کمانگر آمادگی خود را برای ایستادن در مقابل شوینیسم فارس اعلام کرد. هم جمهوری اسلامی و هم منصور حکمت به یک اندازه از صدیق کمانگر متنفر بودند. رهبری کومله به حرف کمیته سردشت عمل نکرد و توفیق گرژالی قاتل صدیق کمانگر را محافظ او کرد و منصور حکمت هم بدون رقیب ماند."

 

 صدیق کمانگر عزیز توسط توفیق گرژالی که نفوذی جمهوری اسلامی در صفوف کومله بود و بدلیل سابقه مبارزاتی اش توانسته بود اعتماد کومله و کمیته سردشت کومله را جلب کند، شب ۱۳ شهریور  ١٣٦٨ ترور شد و این روایت واقعی کلیه اعضای رهبری کومله و اعضا و فعالین کومله در طول ۲۸ سال گذشته بوده است. اما در ادعاهای رضا مصطفی سلطانی ذره ای حقیقت و شرافت وجود ندارد.

نه تنها ادعای این شخص که خود در آن زمان از کادرهای کومله بود در مورد رابطه صدیق کمانگر و منصور حکمت تماما ساختگی است بلکه آنچه به رهبری وقت کومله و محافظت از صدیق کمانگر نسبت داده شده نیز تهمت بیشرمانه و کینه توزانه یک ناسیونالیست و قومپرست پشت کرده به کمونیسم و نشانه بی پرنسیپی سیاسی و لجنراری است که چنین ناسیونالیست هایی در آن دست و پا میزنند. این اتهام به رهبری وقت کومله و منصور حکمت نمی چسبد اما به حد کافی همسویی نویسنده این اتهامات با سیاست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را، که بارها اعمال تروریستی خود را به اختلافات سیاسی درون احزاب ربط داده تا فضای بی اعتمادی و آلوده ای را در میان مخالفان خود دامن بزند، نشان میدهد. این درجه سقوط اخلاقی و سیاسی برای کسی که خود را مخالف جمهوری اسلامی میداند فقط جای تاسف دارد.

 ما علیرغم هر اختلاف سیاسی که با رهبری وقت کومله داشتیم، در دفاع از حرمت و کرامت آنها این اتهام سخیف را شدیدا محکوم میکنیم و از کلیه احزاب سیاسی اپوزیسیون و از رهبری کومله و فعالین آن زمان کومله میخواهیم در مقابل این نوع فرهنگ اتهام زنی بایستند و آنرا محکوم کنند. نباید اجازه داد تحت عنوان اختلاف سیاسی فضای متعفن اتهام زنی در میان اپوزیسیون کوچکترین جایی پیدا کند.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴ اوت ۲۰۱۷