آوریل ۲۰۱۷

   

        

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران کردستان

 

روز اول مه روز جهانی طبقه کارگر است. این روز امسال در ایران برابر با ١١ اردیبهشت ١٣٩٦ است. در این روز تاریخی، جهان شاهد صف اعتراض و اعلام ادعانامه بخشهای مختلف طبقه کارگرعلیه نظام سرمایه داری حاکم است. کارگران در این روز مبارزات تاریخی و حق طلبانه هم طبقه ایهای خود را گرامی میدارند. این روز روزی است که طبقه ما جهان را متوجه حقایق بسیاری کرده است. مبارزات نسل اندر نسل طبقه ما نه تنها تاریخ را تکان داده بلکه زندگی کل بشر را تا حدود زیادی متحول کرده است. جدال طبقه ما با نظام استثمارگر حاکم، چهره متفاوتی از تمام تاریخ ماقبل خود را جلو چشم جهانیان قرار داده است.

روز جهانی کارگر روزی است که جنبش طبقه ما با اتکا به نقش پیشرو کمونیستها، حتی بورژواها را ناچار کرده است این روز را به عنوان روز جهانی کارگر برسمیت بشناسند. این یک دستاورد مهم جهانی و غیر قابل بازپس گیری است. در این روز بخشهای مختلف طبقه ما در همه کشورهای جهان به میدان می آیند و خیابانها را از آن خود میکنند و مطالباتشان را میخواهند و افق آینده جامعه بشری را ترسیم میکنند. در این روز هم طبقه ای های ما در اقصا نقاط جهان ادعانامه خود راعلیه نظام استثمارگر سرمایه داری حاکم اعلام میکنند. طبقه کارگر ایران بخشی از این لشکر جهانی است.

طبقه کارگر ایران در این روز تحت حاکمیت مشتی سرمایه دار خون آشام اسلامی علیرغم تمام محدودیتها و ممنوعیتها به روال هر ساله به میدان می آید و برای رسیدن به یک زندگی بهتر راهی بجز ادامه مبارزه و تلاش برای اتحاد و تشکل و پیروزی در پیش ندارد. جنبش کارگری در کردستان هم بعنوان گردانی از طبقه کارگر ایران همانند هم طبقه ایهای خود در این روز تلاش کرده است بر همبستگی طبقاتی خود تاکید کرده و سنتهای تازه ای به تجارب تا کنونی افزوده است. انتظار میرود امسال هم جنبش کارگری در کردستان با اتکا به تجارب تا کنونی و با متحد شدن حول خواسته های فوری و سراسری طبقه کارگر با قدرت بیشتری به میدان بیاید.

کارگران، مردم آزادیخواه کردستان، خانواده های کارگری!

روز اول مه امسال میتواند روز قدرت نمایی و نشان دادن عزم راسخ شما برای رسیدن به مطالباتتان باشد. شما با اتکا به رهبران و فعالین با تجربه و شناخته شده و محبوبی که در شهرهای مختلف حضور دارند و در سالهای گذشته جسارت و توانایی و پیگیری خود را بارها به اثبات رسانده اند، میتوانید خیابانها را ازآن خود کنید. رمزموفقیت جنبش کارگری کردستان و قدرت و توانایی این جنبش در اتحاد و همستگی نهفته است. جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی رژیم تلاش میکنند علاوه بر اعمال سیاست سرکوب به انحاء مختلف در صف شما تفرقه و بی اعتمادی ایجاد کنند. باید این سیاست رژیم را بشکست کشاند. قدرت ما در اتحاد و تشکل ما است.

فعالین و رهبران جنبش کارگری در کردستان برای مقابله با سیاستهای رژیم اسلامی و سرمایه داران راهی بجز اتحاد و همبستگی پیش رو ندارند. ما همه فعالین و رهبران و تشکلهای کارگری را به همبستگی و اتحاد با همدیگر فرامیخوانیم. تدارک مراسمهای قدرتمند و همه گیر بدون اتحاد تشکلهای کارگری و فعالین و رهبران این طبقه ممکن نخواهد بود. شما میتوانید حول خواسته های سراسری کارگران و مردم تحت ستم یک صف واحد و قدرتمند را شکل بدهید. خواسته هایی مانند تامین معیشت خانواده های کارگری با استاندارد حداقل چهارمیلیون تومان دستمزد در ماه، حق تشکل و اعتصاب، آزادی کارگران و معلمان زندانی و زندانیان سیاسی، لغو امنیتی کردن اعتراضات، ممنوعیت قراردادهای سفید امضا و قرار دادهای پیمانی و تامین بیمه بیکاری مکفی و ... رئوس مطالباتی هستند که باید بر پرچم همه تشکلها و فعالین کارگری حک شوند. جنبش کارگری در کردستان میتواند و این پتانسیل را دارد که راه نشان بدهد و پرچم قدرتمند اتحاد و همبستگی بخشهای مختلف این جنبش را به نمایش بگذارد.

 

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران!

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ آوریل ۲۰۱۷ برابرا با ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶