مارس ۲۰۱۷

          

جمهوری اسلامی باز هم به کولبران شلیک کرد

یکی از کارگران مرزی زخمی شد

١٠ راس اسب باری کارگران کشته شدند

شب ٥ مارس ٢٠١٧ تعدادی از کارگران مرزی (کولبران) در منطقه آلان سردشت در مناطق مرزی ایران و عراق به دام نیروهایه انتظامی افتادند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این کارگران را به رگبار بستند. در جریان این تیراندازی یک نفر به اسم بهمن توفیقی هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه شکم بسختی زخمی شد. جانیان رژیم حتی به اسبهای بار بر رحم نکرده و ١٠ راس اسب باری این کارگران را با شلیک گلوله كشتند.

جمهوری اسلامی با بیرحمی تمام هر روز کارگران مرزی را به گلوله میبندد و تعدادی از آنها را قربانی میکند. کمیته کردستان حزب این عمل جنایتکارانه جمهوری اسلامی را محکوم میکند و از مردم منطقه میخواهد اجازه ندهند که این سیکل کشتار ادامه پیدا کند. باید در مقابل ادارات دولتی تجمع کرد و خواهان قطع این جنایات شد.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

٦ مارس ٢٠١٧