نوامبر ۲۰۱۶

           

بازداشت فعالان سیاسی در ترکیه محکوم است

دادگاه دولت ترکیه حفاظت امنیتی از ۵۴ عضو پارلمان از حزب دمکراتیک خلق ها (ه د پ) را برداشته و روز جمعه ۴ نوامبر ۱۴تن از آنان از جمله هر دو رهبر این حزب "صلاح االدین دمیرتاش و فیگن یوکسک ‌داغ" را دستگیر کرده است. پیشتر و قبل از کودتای اخیر در ترکیه، دولت اوردوغان موج وسیع دستگیریها را آغاز کرده بود. تلاش چندین ساله حکومت ترکیه علاوه بر سرکوب و کشتار مردم کردستان ترکیه، دستگیریهای وسیع در ابعاد سراسری در میان نیروهای سیاسی، چپ، آزادیخواه و همچنین فعالان "پ ک ک" و  "ها د پ" بوده است. دستگیری۱۴ نفر از اعضای حزب دمکراتیک خلق ها و دیگر دستگیریهای اخیر از سوی نیروهای دولت ترکیه واکنش دولت اردوغان به حکم اخیر دادگاه بلژیک در خارج ساختن پ ک ک از لیست نیروهای تروریستی است. 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری بازداشت نیروهای سیاسی مخالف، بگیر و ببندها و سرکوب مردم توسط دولت جنایتکار ترکیه را شدیدا محکوم میکند. 

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری

۴ نوامبر ۲۰۱۶