اکتبر ۲۰۱۶

           

دستگیر شدگان تجمع مریوان باید هر چه زودتر آزاد شوند

 

 بنا به اخبار رسیده به کمیته کردستان حزب در جریان تجمع اعتراضی روز پنجشنبه مردم مریوان، شش نفر از فعالین کمپین اعتراضی توسط نیروهای سرکوب رژیم دستگیر شده اند. بهره عارفی فعال این کمپین و یکی از دستگیر شده گان است. به محض دریافت اسامی دیگر دستگیر شده گان به اطلاع خواهیم رساند. مردم مریوان در موقعیتی هستند که میتوانند با تداوم و گسترش اعتراض خود حکومتیان را وادار کنند که دستگیرشدگان فورا آزاد شوند. هیچ نوع وثیقه و قید و شرطی برای آزادی آنها را نباید پذیرفت.

کمیته کردستان حزب از مردم معترض میخواهد که برای آزادی دستگیر شدگان اعترض کنند.


 


کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری

۱۵ مهر ۹۵

۶ اکتبر ۲۰۱۶