صفحات ويژه

 

 

 
سایتها
صفحه منصور حكمت 
صفحه دبير كميته مركزى حميد تقوايي
صفحه ويژه نشريه ايسكرا
صفحه ويژه تلويزيون ايسكرا
اعضاي كميته كردستان
تماس با هيئت اجرايى
سايتهاي ديگر
اسناد مباحثات درونى حزب كمونيست كارگرى ايران

 صفحه ويژه انشعاب در حزب 

كتابها

تاریخ یک دوره - عبدل گلپریان

تفاوتهاى ما-منصور حکمت

دمكراسى : تعابير و واقعيات-منصور حکمت  

منصور حکمت -سه مقاله ( ناسيوناليسم ، فدراليسم )

میله ت و ناسیونالیسم-مه نسور حکمت

اسلام، حقوق کودک و حجاب - گيت راه کارگر

ترجمه کردی سخنان افتتاحیه حمید تقوایی در کنگره هفتم حزب

ترجمه كردى قطعنامه در مورد اوضاع سیاسى کردستان و وظایف ما

من و يادداشتهاى روزانه ام - كتابى از شمى صلواتى

فصلنامه رها

نگاهي به موقعيت احزاب در كردستان ايران و تحولات پيش رو- محمد آسنگران

خيزشهاى شهرى در كردستان از محمد آسنگران

چند نوشته از اصغر كريمى

وقايع و حقايق كنفرانس برلين بعد از يكسال

عروج و خروج گرايش راست از حزب كمونيست كارگري ايران

سخنرانی ها
اگر بازهم موفق نشدیم چه؟
این حرب شماست!
سخنرانيهاى كنگره پنجم ، چهارم و سوم